09:10 02/07/2008

Mức lãi suất mới cho tín dụng đầu tư và xuất khẩu

Trọng Vũ

Bộ Tài chính công bố mức lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất hỗ trợ sau đầu tư

Trụ sở Bộ Tài chính.
Trụ sở Bộ Tài chính.
Quyết định số 44 mới đây của Bộ Tài chính đã công bố mức lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ là 7,8%/năm.

Ngoài ra, Bộ Tài Chính còn công bố mức chênh lệch lãi suất được được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Đối với những dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án tại các xã thuộc Chương trình 135, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ thấp hơn 0,6%/năm cho cả đồng Việt Nam và ngoại tệ.

Riêng đối với những hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực nếu chưa thực hiện việc giải ngân thì thực hiện theo quy định của Quyết định này hoặc nếu đã giải ngân một phần vốn vay thì được tiếp tục thực hiện mức lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký.