09:30 22/03/2007

MyXuyen Bank ký kết hợp tác chiến lược để tăng vốn điều lệ

Ph.Dương

Nội dung ký kết nhằm từng bước tăng vốn điều lệ MyXuyenBank cho năm tài chính 2007 từ 70 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Mỹ Xuyên tỉnh An Giang (MyXuyen Bank) cùng với Công ty Nam Việt và Công ty Áng Mây vừa ký kết quan hệ hợp tác chiến lược.

Công ty Nam Việt (An Giang) là doanh nghiệp sản xuất chế biến thuỷ sản xuất khẩu có doanh số lớn nhất Việt Nam còn Công ty Áng Mây (Tp.HCM) là một doanh nghiệp chuyên đầu tư về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Nội dung ký kết nhằm từng bước tăng vốn điều lệ MyXuyenBank cho năm tài chính 2007 từ 70 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài số cổ phần dành cho cổ đông cũ, MyXuyen Bank còn phát hành 54.000 cổ phần phổ thông chiếm 10,8% vốn điều lệ để bán cho Công ty Nam Việt, 50.000 cổ phần phổ thông chiếm 10% vốn điều lệ để bán cho Công ty Áng Mây.

Tổng số cổ phần bán cho hai đơn vị này với giá 2,5 triệu đồng/cổ phần.