09:08 06/06/2011

NAG trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40%

Minh Nguyệt

NAG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng với cùng tỷ lệ là 20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 21/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 23/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG-HNX) trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, NAG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam - Khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 1/2011 đạt 336 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 56,41 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,13 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,12 tỷ đồng; EPS đạt 995 đồng.

Năm 2011, NAG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần đạt 380 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng.

Đồng thời, đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc di dời, mở rộng nhà máy và thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất tại nhà máy hiện tại và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc đàm phán và làm việc với các đối tác và cơ quan chức năng, lựa chọn địa điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết (gồm cả đàm phán, ký kết hợp đồng thuê đất hoặc mua đất) để di dời nhà máy tới địa điểm mới, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.