09:30 11/04/2008

Năm 2008, BMC thưởng 40% bằng cổ phiếu

H.Vũ

Nghị quyết đại hội cổ đông 2008 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng

Nghị quyết đại hội cổ đông 2008 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2008 để tăng vốn điều lệ.

Tổng số lượng cổ phiếu mà BMC dự kiến sẽ phát hành thêm là 2.360.520 cổ phiếu dùng để thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 5:2 (sở hữu 5 cổ phiếu cũ được thưởng 2 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên cơ sở vốn cổ phần thực tế phân phối được. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Cùng với đó, đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu doanh thu đạt 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 30%. đại hội cổ đông cũng thông qua việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan Bình Định với vốn đầu tư là 42 tỷ đồng và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện.