20:00 11/01/2009

Năm 2008: Lợi nhuận trước thuế của Vinaconex đạt 660 tỷ đồng

N.Anh

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam đạt 660 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam đạt 660 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty đạt 14.200 tỷ đồng, bằng 129,2% so với năm 2007. Trong đó giá trị sản lượng của công ty mẹ đạt 4.100 tỷ đồng, bằng 148,71% so với năm 2007.

Doanh thu toàn tổng công ty đạt 9.900 tỷ đồng, bằng 140,47% so với năm 2007 trong đó doanh thu của công ty mẹ đạt 3.350 tỷ đồng, bằng 103,79% so với năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty đạt 660 tỷ đồng, bằng 137,41% so với năm 2007. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng, bằng 111,49% so với năm 2007.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của toàn tổng công ty đạt 27,86%, bằng 112,08% so với năm 2007 - trong đó tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ đạt 19,44%, bằng 111,12% so với năm 2007.