09:19 21/04/2008

Năm 2008: S64 sẽ tăng vốn lên 45 tỷ đồng

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 sẽ tăng vốn điều lệ năm 2008 lên 45 tỷ đồng và phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HASTC) đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 lên 45 tỷ đồng.

Cụ thể: để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng, công ty sẽ phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu.

Trong đó, phát hành 2,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,2 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 120 cổ phiếu mới) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Phần còn lại 100.000 cổ phiếu sẽ dành để phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty theo trương trình lựa cho người lao động trong công ty với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Đại hội Cổ đông cũng đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt hơn 81,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 6,5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức chi trả là 15%.