11:54 24/03/2009

Năm 2009, ABT đặt mục tiêu trả cổ tức ở mức 30-40%

N.Anh

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre vừa thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ABT kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ABT kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT-HOSE) vừa thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Cụ thể, đại hội cổ đông công ty đã thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008 với doanh thu thuần đạt hơn 473 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 22,6 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tiền 40%/vốn điều lệ.

ABT cũng nhất trí dùng số tiền 10.803.807.876 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2007 để chuyển sang năm 2008 sử dụng vào việc chi trả cổ tức.

Bên cạnh đó, ABT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu thuần đạt 400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 30-40%.

Ngoài ra, đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị ABT, tuỳ theo tình hình thị trường thực tế, trong năm 2009 được bán số lượng cổ phiếu quỹ hiện có và được mua lại 20% số lượng cổ phiếu ABT đang lưu hành để ổn định giá cổ phiếu.