11:31 17/12/2009

Năm 2009, các ngân hàng ngoại thu lãi khá cao

Thùy Duyên

Năm 2009, dự tính các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam có lợi nhuận và tăng trưởng tổng tài sản khá cao

Năm 2009, sau khi lập ngân hàng con 100% vốn, HSBC cũng như một số thành viên khác liên tục mở các chi nhánh và điểm giao dịch mới, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
Năm 2009, sau khi lập ngân hàng con 100% vốn, HSBC cũng như một số thành viên khác liên tục mở các chi nhánh và điểm giao dịch mới, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
Năm 2009, dự tính các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam có lợi nhuận và tăng trưởng tổng tài sản khá cao.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2009, các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam đều có kết quả khả quan trong thu nhập, tăng tổng tài sản cũng như trong huy động vốn và tăng trưởng tín dụng.

Tại buổi gặp mặt cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đánh giá các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam đều có một năm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định về đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro.

Mặc dù nền kinh tế và hoạt động ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều thành viên trong khối này vẫn đạt lợi nhuận khá cao. Dự tính, năm 2009, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt mức thu nhập trước thuế đạt 2.612 tỷ đồng; nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng 17,8% và 10,8%; tổng tài sản có tăng 14% so với cuối năm 2009.

Hoạt động của các ngân hàng liên doanh cũng tăng trưởng khá ổn định, thu nhập trước thuế đạt 477 tỷ đồng; huy động vốn tăng 18,2%, dư nợ tín dụng tăng 34,3%, tổng tài sản có tăng 18,3% so với cuối năm 2008.

Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng cũng có mức huy động động vốn trong 10 tháng đầu năm tăng 17,5%, dư nợ tín dụng tăng 41,8%, tổng tài sản có tăng 40,5% so với cuối năm 2008.

Có thể thấy, so với quy mô vốn (chủ yếu trên dưới 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ), mạng lưới và vẫn còn một số hạn chế trong các điều kiện kinh doanh, những con số lợi nhuận trên là khá cao. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng của khối ngân hàng liên doanh và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có mức cao trong năm nay, trong khi tăng trưởng huy động vốn thấp hơn năm trước (năm 2008, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng bước ngoài tăng trên 45%).

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, khối các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam hiện có 45 chi nhánh của 33 ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh với hơn 20 chi nhánh phụ thuộc, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 8 tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài; ngoài ra còn có 56 văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng khác.