22:16 21/04/2009

Năm 2009, PVT đạt mục tiêu lãi hơn 82 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội cổ đông của PVT vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Đại hội cổ đông PVT đã thông qua kế hoạch năm nay với doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông PVT đã thông qua kế hoạch năm nay với doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Theo đó, đại hội cổ đông PVT đã thông qua kế hoạch năm nay với doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 82,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã thông qua phương án huy động vốn cho năm 2009 theo hai phương án sau:

Phương án 1, công ty sẽ phát hành 81,18 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2009 - mệnh giá 10.000 đồng - với tỷ lệ 1:0,55 cho các cổ đông hiện hữu và 3,820 triệu cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động dài hạn với công ty.

Phương án 2, công ty sẽ phát hành 8,5 triệu trái phiếu, tương đương 850 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong 2-3 năm với lãi suất theo lãi suất cố định, theo tỷ lệ chuyển đổi 1:10.

Được biết, năm 2008 tổng doanh thu của PVT đạt 1.206,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng.