09:47 03/03/2009

Năm 2009: SCB đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 900 tỷ đồng

N.Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2009

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 1/2009 của SCB đạt 58,706 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế trong tháng 1/2009 của SCB đạt 58,706 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Theo đó, năm 2009 vốn điều lệ của SCB đạt 3.374 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 41.500 tỷ đồng; huy động vốn đạt 37.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 27.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng và mạng lưới hoạt động trên 150 điểm.

Cũng theo SCB, tính đến 31/1/2009, tổng tài sản của SCB là 38.769 tỷ đồng; tổng nguồn vốn và các quỹ 2.808 tỷ đồng; tổng vốn huy động 34.739 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 23.779 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trong tháng 1/2009 đạt 58,706 tỷ đồng.

Được biết, SCB vừa tăng vốn điều lệ từ 2.181 tỷ đồng lên 3.299 tỷ đồng từ nguồn chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2007, mức vốn tăng thêm là hơn 1.118 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2008, SCB đã trả cổ tức cho cổ đông 12% (trong đó đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt và sẽ chi 2% bằng cổ phiếu) và thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận và thặng dư tích lũy, gia tăng giá trị đầu tư của cổ đông với nguồn thặng dư được chia để bổ sung vốn đạt 3,66%/tổng vốn điều lệ.