08:48 25/03/2009

Năm 2009, TRA đặt mục tiêu trả cổ tức ở mức 36%

N.Anh

Công ty Cổ phần Traphaco (TRA-HOSE) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Năm 2008, TRA đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 20% so với lợi nhuận sau thuế năm 2008.
Năm 2008, TRA đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 20% so với lợi nhuận sau thuế năm 2008.
Công ty Cổ phần Traphaco (TRA-HOSE) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Cụ thể, đại hội cổ đông công ty đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008 với tổng doanh thu đạt 780 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm 2008; lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TRA đã thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 770 tỷ đồng, trong đó, hàng sản xuất và độc quyền phân phối đạt 530 tỷ đồng, hàng xuất nhập khẩu ủy thác, bán lẻ nguyên phụ liệu, khai thác bán lẻ đạt 240 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 20% so với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. Chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 36%.

Về phương án thưởng 25% quỹ phúc lợi năm 2008 cho cán bộ công nhân viên xuất sắc năm 2008, đại hội cũng đã thống nhất với phương án sử dụng 2.020.000.000 đồng để mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán làm cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ công nhân viên.