16:02 28/04/2009

Năm 2009, VPBank dự kiến chia cổ tức 10%

P.V

Đại hội Cổ đông Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) thông qua chỉ tiêu tỷ lệ cổ tức năm 2009 dự kiến là 10%

Năm 2009, VPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 330 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Năm 2009, VPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 330 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Đại hội Cổ đông Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) thông qua chỉ tiêu tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông năm 2009 dự kiến là 10%.

Ngày 25/4, VPBank tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên với sự tham gia của 409 cổ đông, đại diện cho 175.991.990 cổ phần, chiếm 83,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội này đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 của VPBank với một số chỉ tiêu chính như: Tổng tài sản đạt hơn 24.200 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2008); huy động vốn đạt hơn 21.400 tỷ đồng (tăng 36%); dư nợ đạt 16.500 tỷ đồng (tăng 27%); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 330 tỷ đồng (tăng 67%); tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông năm 2009 dự kiến đạt 10%.

Cũng tại Đại hội này, liên quan đến cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị, có 81,3% số cổ phần hiện diện đã bỏ phiếu tán thành việc bầu ông Soon Tit Koon là người đại diện phần vốn góp của đối tác chiến lược OCBC tham gia thành viên Hội đồng Quản trị VPBank thay ông Linus Goh; 95,26% số cổ phần hiện diện tại Đại hội bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Đắc Sơn.