23:20 22/03/2010

Năm 2010, DVD đặt mục tiêu lãi 145 tỷ đồng

Huyền Thương

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển cho năm 2010

Ngày 20/3, đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển cho năm 2010.

Theo đó, DVD đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỉ đồng, tăng 34,26% so với năm 2009; doanh thu thuần là 1.200 tỉ đồng, tăng 30,72% so với năm 2009 và cổ tức là 25%/năm.

Đại hội cổ đông cũng nhất trí thông qua phương án phát hành 7,09 triệu cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ lên 190 tỉ đồng. Trong đó sẽ phát hành 6,550.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 100:55 (100 cổ phiếu được quyền mua 55 cổ phiếu) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 539,5 nghìn cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 2 năm.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến là trong tháng 6/2010.

Được biết năm 2009, tổng doanh thu của công ty đạt 918 tỉ, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỉ đồng.