17:34 29/03/2010

Năm 2010, HMC đặt mục tiêu trả cổ tức 12%

Huyền Thương

Nghị quyết đại hội cổ đông HMC vừa thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2010

Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE) vừa thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2010.

Theo đó, HMC dự kiến năm 2010 sẽ đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 36 tỷ đồng.

Công ty cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong năm tới với tỷ lệ 12% -1.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết năm 2009, lợi nhuận sau thuế là 27,528 tỷ đồng. Chi trả cổ tức 11% bằng tiền, tương đương với 23,1 tỷ đồng, trong đó, 10% từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 và 1% từ lợi nhuận để lại năm 2007.