15:26 17/01/2012

Năm 2011, HCM báo lãi hơn 194 tỷ đồng

Mai Anh

Quý 4, HCM lãi 48,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2011 đạt hơn 194 tỷ đồng tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (hơn 182 tỷ đồng)

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM (mã HCM-HSX) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 4 của HCM đạt 123,5 tỷ đồng, tăng 12,7 tỷ đồng so với cùng kỳ (110,8 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 21 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 5,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt 1,5 tỷ đồng, doanh thu khác đạt hơn 95 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu năm 2011 đạt hơn 467 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2010 (hơn 470 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 4 là 47,8 tỷ đồng, lũy kế là 143,4 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 4 đạt hơn 59 tỷ đồng; lũy kế đạt 236,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 48,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2011 đạt hơn 194 tỷ đồng tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (hơn 182 tỷ đồng).

Tính đến ngày ngày 31/12/2011, tổng tài sản của HSC đạt 2.628,2 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt xấp xỉ 674 tỷ đồng, giảm 565 tỷ đồng so với đầu năm (1.239 tỷ đồng) trong đó tiền gửi của nhà đầu tư là 197,2 tỷ đồng; đầu tư dài hạn 123,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu kỳ (20,6 tỷ đồng) do HSC đầu tư dài hạn chứng chỉ quỹ là 102,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 378,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, HCM hiện đang nắm giữ 231.120 cổ phiếu quỹ.