08:29 02/02/2012

Năm 2011, HPC lỗ gần 95 tỷ đồng do trích lập phải thu khó đòi

Hà Anh

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của HPC lỗ 94,7 tỷ đồng. Năm 2010, công ty cũng báo lỗ 48,7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu HPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu thuần của HPC đạt 2,35 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 17,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 15 tỷ đồng;

Đáng chú ý là trong quý 4, chi phí từ hoạt động kinh doanh là 17,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 74 tỷ đồng; lợi nhuận thuần lỗ 89 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 89,1 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu của công ty đạt 60,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 94,7 tỷ đồng. Năm 2010, công ty cũng báo lỗ 48,7 tỷ đồng.

Năm 2011, HPC dự kiến doanh thu đạt hơn 58 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, công ty đã trích lập 71,5 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, vốn chủ sở hữu còn hơn 259 tỷ đồng/401 tỷ đồng vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -243,8 tỷ đồng.