09:08 10/05/2011

Năm 2011, Nhựa Bảo Vân đặt mục tiêu lãi hơn 120 tỷ đồng

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bảo Vân (BAVICO) đặt mục tiêu doanh thu 864 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bảo Vân (BAVICO) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với mục tiêu tổng doanh thu 864 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng.

Năm 2010, BAVICO đạt Doanh thu là 377 tỷ đồng, đạt 105,57% so với kế  hoạch, tăng 143% so với năm 2009; Lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, đạt 110,92% so với kế hoạch, tăng 408% so với năm 2009. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (240 tỷ đồng) là 27,5%.

Được biết, BAVICO hiện đang đầu tư xây dựng thêm hai nhà máy sản xuất phôi chai PET tại Bắc Ninh và Đà Nẵng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, BAVICO sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong tháng 5/2011 và dự kiến niêm yết vào quý III năm 2011.