09:11 18/01/2012

Năm 2011, VND báo lỗ gần 202 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, VND lỗ 72 tỷ đồng, lũy kế năm 2011 VND lỗ gần 202 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty báo lãi hơn 105 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2011.

Theo đó, doanh thu trong quý 4 đạt trên 61 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần cùng kỳ 2010 (29 tỷ đồng), chi phí hoạt động kinh doanh là 123 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ 244 tỷ đồng; lợi nhuận gộp lỗ 61,7 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ tiêu này lỗ 215 tỷ đồng.

Quý 4, doanh thu thuần quý 4 lỗ 79 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 249 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 72 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 260 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế doanh thu năm 2011 của VND đạt 277 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2010 (470,7 tỷ đồng); chi phí hoạt động tăng mạnh lên trên 400 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2010 chỉ tiêu này là 244 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 202 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước VND báo lãi hơn 105 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2011, tổng tiền và tương đương tiền của VND là 673 tỷ đồng, giảm hơn 470 tỷ đồng so với đầu năm (1.144 tỷ đồng). Trong đó, tiền gửi ngân hàng là 303 tỷ đồng và tiền gửi của nhà đầu tư là 368 tỷ đồng.

Các khoản phải thu là 584 tỷ đồng, giảm gần 596 tỷ đồng so với đầu năm (1.180 tỷ đồng)và giảm hơn 70 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2011. Trong đó, có hơn 492 tỷ đồng là phải thu bảo lãnh thanh toán tiền mua chứng khoán của nhà đầu tư.

Tổng số phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn tính đến 31/12/2011 là 235 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 87,8 tỷ đồng.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông VND đã thông qua trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2011, công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, kế hoạch kinh doanh được đề ra với doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 193 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng; cổ tức 10%/năm.