08:09 19/01/2013

Năm 2012, Bảo hiểm BIDV lãi hơn 110 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng doanh thu của BIC đạt 1.016,90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 110,32 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 1.016,90 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 755,45 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 110,32 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của BIC đạt 1.565,13 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 758,78 tỷ đồng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 532,84 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE đạt 12,8%. Tỷ lệ bồi thường của BIC là dưới 40%.

Bên cạnh đó, BIC cũng cho biết, doanh thu của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) đạt 6,766 triệu USD, tăng 51% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 589.029 USD. Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI) sau 3 năm hoạt động đã bắt đầu có lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm gốc, chiếm trên 7% thị phần tại Campuchia.

Năm 2013, BIC đặt mục tiêu doanh thu tăng 12%, tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 10%, đảm bảo cổ tức cho cổ đông ở mức tối thiểu 10%.

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, BIC sẽ tập trung hiện thực các mục tiêu chiến lược trong năm 2013 như chốt cổ đông chiến lược nước ngoài, chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - con, thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, định hạng tín nhiệm.