09:18 19/01/2012

Năm 2012, DIC dự kiến lãi trên 14 tỷ đồng

Mai Anh

Năm 2011, doanh thu thuần của DIC đạt hơn 1.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, bằng 61,10% kế hoạch

Diễn biến giá cổ phiếu DIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HSX) thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, năm 2011, doanh thu thuần của DIC đạt hơn 1.018 tỷ đồng, bằng 89,33% so với kế hoạch năm (1.140,049 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, bằng 61,10% kế hoạch năm (30,068 tỷ đồng).

HĐQT thông qua thưởng cổ phiếu và trả cổ tức 2011 với tỷ lệ 20%. Trong đó, công ty thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10% từ thặng dư cổ phần và lợi nhuận giữ lại, trả cổ tức 10% bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế 2011. Hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng này công ty đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ kết quả.

Ngoài ra, công ty đã hủy phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược.

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch với doanh thu đạt 1.424 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 24 tỷ đồng, cổ tức dự kiến trả từ 10-12%.

Trong năm 2012, công ty có kế hoạch tái cấu trúc công ty con. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại DIC Đà Lạt, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng số 1, Nhà máy sản xuất vật liệu số 2, Bộ phận kinh doanh vật liệu xây dựng. Tái cấu trúc sáp nhập thành công ty TNHH một thành viên và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu Sắt thép phế liệu.

Đồng thời, ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hải - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật công ty.