10:26 30/01/2015

Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của FPT chỉ tăng nhẹ

Thủy Diệu

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn FPT năm 2014 ước đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">Năm 2014, lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn FPT ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">Năm 2014, lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn FPT ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013.</span>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn ước tính đạt 35.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. Lý do, việc thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án công nghệ thông tin trong nước đã ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014. 

Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2013. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4,735 đồng, tăng 1,1% so với năm 2013. 

FPT cho biết, doanh thu toàn cầu hóa toàn tập đoàn ước đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 37% với tất cả các thị trường trọng điểm đều tăng trưởng xấp xỉ 40%. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

Năm 2015, FPT thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.