08:38 22/02/2011

NBC sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1

Hà Anh

NBC đã quyết nghị đổi tên Công ty Cổ phần than Núi Béo – TKV thành Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin

Công ty Cổ phần than Núi Béo -TKV (mã NBC-HNX) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua ngày 10/2/2011.

Theo đó, NBC đã quyết nghị đổi tên Công ty Cổ phần than Núi Béo – TKV thành Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.

Công ty thông qua chủ trương hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Vinacomin thực hiện dự án xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và tham gia nhận thầu với Công ty cổ phần Tây nam Đá Mài để khai thác mỏ lộ thiên Khe Chàm II.

NBC cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng bằng nguồn vốn tích luỹ.

Cụ thể, NBC sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 1 quyền sẽ được hưởng 1 cổ phiếu thưởng).

Tổng số vốn sau đợt phát hành là 120 tỷ đồng sẽ được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thời gian dự kiến phát hành sau khi tổ chức Đại hội cổ đông thành công, Hội đồng quản trị sẽ hoàn chỉnh thủ tục để được chấp thuận theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào quý 1 hoặc quý 2/2011.

7h30 ngày 25/03/2011, NBC sẽ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV, 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cũng trong ngày 25/3, NBC sẽ trả cổ tức lần 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).