11:40 16/02/2009

NBC trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 7/4, NBC sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu NBC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu NBC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 25/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV (NBC-HASTC).

Theo đó, ngày 7/4/2009, NBC sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính - Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NBC ngày 24/2, 25/2 và 26/2/2009.

Được biết, dự kiến ngày 2/4/2009, NBC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đôngthường niên tại văn phòng Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV, số 799 LêThánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.