11:43 06/10/2009

NBP trả cổ tức 8% bằng tiền

N.Anh

Ngày 6/11, NBP sẽ trả cổ tức lần 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng

Trụ sở của NBP.
Trụ sở của NBP.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX).

Theo đó, ngày 6/11/2009, NBP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty - Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.

Trung tâm lLưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu NBP vào các ngày 14, 15 và 16/10/2009.