08:33 02/12/2010

NET và CTA: Trả cổ tức bằng tiền

Hạ Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của NET và CTA

NET báo lãi 63,47 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS đạt 14.104 đồng.
NET báo lãi 63,47 tỷ đồng trong 9 tháng, EPS đạt 14.104 đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của NET và CTA.

* 8/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bột giặt Net (mã NET-HNX).

Theo đó, ngày 27/12, NET sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bột giặt NET - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 8, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 của NET đạt 148,645 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 380,85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 23,35 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 63,47 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 14.104 đồng.

* 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 16/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2010, CTA sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vinavico - Số 10, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy - Tp.Hà Nội.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 của CTA đạt 16,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 31,954 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,43 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 5,712 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 714 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 304 đồng.