17:11 05/09/2011

Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc “lách” rào tín dụng

Thùy Duyên

Một số tổ chức tín dụng có hiện tượng dư nợ hạch toán trên tài khoản phải thu tăng đột biến, không loại trừ về bản chất là cho vay

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc trực tiếp với từng tổ chức tín dụng, nếu xác định các khoản ủy thác làm cho tỷ lệ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các giải pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.
Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc trực tiếp với từng tổ chức tín dụng, nếu xác định các khoản ủy thác làm cho tỷ lệ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các giải pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.
Một số tổ chức tín dụng có hiện tượng dư nợ hạch toán trên tài khoản phải thu (tài trợ ủy thác đầu tư, ứng trước) tăng đột biến, không loại trừ những khoản này về bản chất là cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 30/7/2011, về cơ bản các tổ chức tín dụng chấp hành tương đối tốt Chỉ thị số 01/2011/CT-NHNN ngày 1/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng không vượt quá 20% so với 31/12/2010.

Tuy nhiên qua kết quả giám sát cho thấy, có một số tổ chức tín dụng có hiện tượng dư nợ hạch toán trên tài khoản phải thu (tài trợ ủy thác đầu tư, ứng trước) tăng đột biến, không loại trừ những khoản này về bản chất là cho vay.

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc trực tiếp với từng tổ chức tín dụng, nếu xác định các khoản ủy thác làm cho tỷ lệ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các giải pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng hạch toán đúng bản chất nghiệp vụ. Nếu bản chất là cho vay, yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ, xác định chính xác nhóm nợ và yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.

Nếu bản chất là cho vay dẫn đến dư nợ tín dụng tăng vượt 20% so với 31/12/2010, Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng ngừng cấp tín dụng, tập trung thu hồi nợ, bán nợ đảm bảo giảm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% so với 31/12/2010. Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát để giám sát hàng ngày việc thực hiện giảm tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng.

Trong trường hợp trên, tổ chức tín dụng phải tạm ngừng mở chi nhánh, phòng giao dịch, thành lập công ty con cho đến khi khắc phục được vi phạm.