10:04 15/05/2008

Ngân hàng thương mại phải nộp báo cáo hàng ngày

Hoàng Lộc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại hàng ngày phải nộp báo cáo theo các chỉ tiêu như nguồn vốn, sử dụng vốn, số dư tiền gửi của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại hàng ngày phải nộp báo cáo theo các chỉ tiêu như nguồn vốn, sử dụng vốn, số dư tiền gửi của ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước, dự trữ bắt buộc phải duy trì tại Ngân hàng Nhà nước, dự báo thừa, thiếu vốn khả dụng.

Trường hợp có phát sinh vay hoặc cho vay với tổ chức tín dụng khác, các ngân hàng thương mại phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình cụ thể của từng khoản giao dịch đó theo các chỉ tiêu số tiền vay hoặc cho vay, lãi suất giao dịch, và thời hạn.

Để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trường hợp ngân hàng thực sự khó khăn về vốn khả dụng nhưng không có đủ giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn tham gia nghiệp vụ thị trường mở hoặc tham gia nhưng không trúng thầu thì cần có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay tái cấp vốn theo một trong hai hình thức là cho vay đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá hoặc cho vay theo hồ sơ tín dụng.

Các ngân hàng không được sử dụng nguồn vốn vay tái cấp vốn để mở rộng tín dụng.