09:18 17/07/2008

Ngân hàng và khách hàng được thỏa thuận lãi suất

Các tổ chức tín dụng và khách hàng vay được thỏa thuận để điều chỉnh lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng

Ngày 15/7, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng lãi suất theo quyết định ra ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Văn bản nêu rõ việc điều chỉnh lãi suất cho vay cố định được thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 19/5/2008, về nguyên tắc tổ chức tín dụng và khách hàng vay tiếp tục thực hiện lãi suất cho vay đó.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng và khách hàng vay được thỏa thuận để điều chỉnh lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng, nhưng phải trên cơ sở thực hiện đúng quy định tại Điều 4 - Bộ luật Dân sự và không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định tại quyết định về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.