11:12 18/04/2014

Ngân hàng xin mua cổ phiếu quỹ để... cấn nợ

Nhật Nam

Thêm ngân hàng lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, nhưng là một cách để xử lý nợ

<span style="text-align:justify;"><span style="color: black;">NCB vừa bổ nhiệm bà Trần Hải Anh, từ vị trí chánh văn phòng Hội đồng Quản trị, làm Tổng giám đốc.<br></span></span>
<span style="text-align:justify;"><span style="color: black;">NCB vừa bổ nhiệm bà Trần Hải Anh, từ vị trí chánh văn phòng Hội đồng Quản trị, làm Tổng giám đốc.<br></span></span>
Ngày 29/4 tới, Ngân hàng Nam Việt (NCB) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Trong chương trình họp có nội dung xin mua lại cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, theo nội dung tờ trình, Hội đồng Quản trị NCB đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2014 với tỷ lệ mua tối đa 20% tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết.

Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Mục đích mua cổ phiếu quỹ được NCB giải thích là dùng xử lý nợ (bao gồm cấn trừ nợ vay, cấn trừ các khoản tạm ứng, phải thu).

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, đến 31/12/2013 trong cơ cấu tài sản có của NCB có tới hơn 3.100 tỷ đồng các khoản phải thu, các khoản lãi và phí phải thu. Trong đó, các khoản lãi và phí phải thu tăng mạnh từ 1.325 tỷ đồng đầu năm 2013 lên tới hơn 2.231 tỷ đồng cuối 2013.

Về kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, NCB sẽ xác định thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho ngân hàng; thời gian nắm giữ tối đa là 1 năm kể từ khi giao dịch thành công. Phương thức mua qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm 2013, NCB đạt lợi nhuận trước thuế là 23,9 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 6,07%. Cũng trong năm 2013, ngân hàng này đã bán nợ xấu cho VAMC tổng cộng 129 món với tổng số tiền là 768 tỷ đồng.

Trong năm 2014, NCB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.010 tỷ đồng lên 4.510 tỷ đồng (qua phát hành trái phiếu chuyển đổi), đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu về mức 3% và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 96,3 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng ngày 29/4 này, NCB cũng chính thức trình thông qua việc thay đổi tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.