09:09 25/06/2007

Nhà đầu tư nước ngoài mua 30% cổ phiếu của Nam Việt

Hải Bằng

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Việt

Ngày 22/6, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Việt, được tổ chức vào ngày 21/6.

Cụ thể: tổng số lượng cổ phiếu đưa ra đấu giá 6 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), nhà đầu tư nước ngoài được phép mua toàn bộ 6 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 100.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 283, trong đó tổ chức là 22, cá nhân 261. Tổng khối lượng đăng ký mua 12.646.100 cổ phiếu, khối lượng đặt cao nhất là 1,5 triệu cổ phiếu.

Giá đặt mua cao nhất 172.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất 100.000 đồng/cổ phiếu. Giá đấu thành công cao nhất 172.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất 111.000 đồng/cổ phiếu, bình quân 113.234 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phần bán được là 6 triệu cổ phiếu, trong đó, số cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài là 2.267.300 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phần bán được là 679.404.490.000 đồng.