10:34 15/11/2007

Nhà đầu tư nước ngoài mua 56% cổ phiếu Xây dựng Sao Mai

Hoàng Lộc

Tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 1.554.000 cổ phiếu, trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được mua 1.554.000 cổ phiếu

Ngày 14/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai:

Tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 1.554.000 cổ phiếu, trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được mua 1.554.000 cổ phiếu.

Tổng khối lượng đăng ký mua 17.320.600 cổ phiếu, giá đặt mua cao nhất 270.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất 16.000 đồng/cổ phiếu, giá đấu thành công cao nhất 270.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất 98.700 đồng/cổ phiếu và bình quân là 103.713 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu đưa được mua hết, nhà đầu tư nước ngoài mua được 783.800 cổ phiếu, chiếm 56%.