10:11 25/07/2007

Nhà đầu tư trong nước sẽ là nòng cốt của thị trường chứng khoán

H.Xuân

Sau 7 năm đi vào hoạt động và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành một cơ sở nhà đầu tư vững mạnh

Bên cạnh nòng cốt là các nhà đầu tư trong nước, Ủy ban Chứng khoán cũng đang xây dựng và công bố lộ trình mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh nòng cốt là các nhà đầu tư trong nước, Ủy ban Chứng khoán cũng đang xây dựng và công bố lộ trình mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Sau 7 năm đi vào hoạt động và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành một cơ sở nhà đầu tư vững mạnh.

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán, tính đến cuối tháng 6/2007, thị trường chứng khoán Việt Nam có 243.809 tài khoản tăng 2,3 lần so với tháng 12/2006 (106.393 tài khoản). Trong đó, 242.624 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 1.185 tài khoản nhà đầu tư có tổ chức.

Với những quy định khá cởi mở, các nhà đầu tư nước ngoài đã có sự tham gia mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo quy định, hiện nay nhà đầu tư nước ngoàiđược phép nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết. Đồng thời, các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn và mua cổ phần thành lập liên doanh với tỷ lệ 49% vốn điều lệ. Các nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn tối đa là 30% đối với các ngân hàng thương mại

Hiện có khoảng 5.568 tài khoản giao dịch nhà nhà đầu tư nước ngoài(5.353 tài khoản cá nhân và 215 tài khoản tổ chức) và hiện có khoảng 260 quỹ nhà đầu tư nước ngoàiđầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng giá trị danh mục đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD. Riêng số tài khoản cá nhân của các nhà đầu tư Nhật chiếm hơn 70% tổng số tài khoản cá nhân của nhà nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu của các công ty niêm yết hàng đầu như ACB, STB, BT6, AGF... được các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ở mức tối đa giới hạn cho phép. Theo nhận xét của Ban phát triển thị trường, điều này cho thấy, nếu thị trường chứng khoán có hàng hóa tốt sẽ thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư bên ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để phát triển cầu chứng khoán, trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ khuyến khích phát triển nhà đầu tư,các tổ chức trong nước làm nòng cốt, đào tạo phổ cập kiến thức cho công chúng dưới các hình thức khác nhau, làm cho công chúng đầu tư, các doanh nghiệp hiểu được các nội dung của thị trường chứng khoán , các nghiệp vụ liên quan, thậm chí cần trang bị các kiến thức về đầu tư, về rủi ro và biện pháp phòng ngừa cũng như khả năng phân tích dự báo tình hình biến động của thị trường chứng khoán .

Đồng thời, xây dựng và công bố lộ trình mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán . Việc quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và các cam kết trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các Quyết định 36/TTg, Quyết định 238/TTg về tỷ lệ tham gia cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng phù hợp với danh mục ngành nghề được quy định tại Phụ lục C và Phụ lục D (không cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực kinh doanh có điều kiện).