09:36 05/06/2008

Nhà máy dệt Tân Tiến bán đấu giá cổ phần lần 2

M.Kiều

Nhà máy Dệt Tân Tiến sẽ bán đấu giá 3.283.800 cổ phần với giá khởi điểm 10.010 đồng/cổ phần

Ngày 27/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) sẽ tổ chức phiên đấu giá tiếp 3.283.800 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Nhà máy dệt Tân Tiến với giá khởi điểm 10.010 đồng/cổ phần.

Đây là phiên đấu giá cổ phần lần hai để chuyển doanh nghiệp này thành công ty cổ phần, sau lần bán đầu tiên không hết.

Theo đó, thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc của lần đấu giá lần hai sẽ bắt đầu từ 8h00 ngày 4/6/2008 đến 11h00 ngày 19/6/2008 tại các đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá tại các đại lý: trước 15h ngày 25/6/2008. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ 2/7 – 4/7/2008. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ 30/6 – 11/7/2008.