17:57 06/01/2015

Nhà máy in tiền của Việt Nam sẽ được làm vàng miếng

Quỳnh Mai

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung điều lệ của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy in tiền có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ in, đúc các loại tiền 
giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và
 các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước.
Nhà máy in tiền có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ in, đúc các loại tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2809/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia.

Quyết định trên sửa đổi, bổ sung điều 3 về ngành, nghề sản xuất - kinh doanh của nhà máy này là ngành in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

Nhà máy có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ in, đúc các loại tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; tổ chức chế bản in, tạo khuôn đúc tiền, vàng miếng, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước; tham gia thiết kế mẫu tiền theo quyết định của Thống đốc.

Nhà máy này được nhập khẩu hoặc nhận ủy thác nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ in, đúc tiền và giấy tờ có giá của nhà máy và doanh nghiệp khác theo quy định hiện hành của nhà nước về nhập khẩu; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Ngoài ra, Nhà máy In tiền Quốc gia được tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thêm phù hợp với khả năng của mình và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, việc kinh doanh thêm này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoạt động công ích, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng.

Nhà máy phải đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành; hạch toán riêng phần hoạt động sản xuất, kinh doanh thêm; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần sản xuất, kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật.