08:00 19/10/2011

Nhà nước nắm cổ phần chi phối 5 doanh nghiệp viễn thông

Minh Anh

Có 5 doanh nghiệp viễn thông do Nhà nước nắm cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần vốn góp trên 50% vốn điều lệ

Viettel được xem là doanh nghiệp có lượng thuê bao di động lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Viettel được xem là doanh nghiệp có lượng thuê bao di động lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 55/2011/QĐ-TTg về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối.

Cụ thể, có 5 doanh nghiệp viễn thông do Nhà nước nắm cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần vốn góp trên 50% vốn điều lệ, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty TNHH Một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) và Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương (Indochina Telecom).

Theo quyết định của Thủ tướng, căn cứ cụ thể tình hình từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các doanh nghiệp thuộc danh mục nêu trên.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2011.