18:18 01/09/2019

Nhận kỷ luật khi đã về hưu sẽ bị cắt một số quyền lợi vật chất

Nguyễn Lê

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý phải chịu

Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7, dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 8 cuối năm nay.

Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Rõ hệ quả pháp lý

Liên quan đến xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, thảo luận tại kỳ họp thứ 7, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Nhưng, đề nghị quy định rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý phải chịu.

Một số ý kiến đề nghị trong luật chỉ quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là một chủ trương lớn nên cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là quy định trong luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm) và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết đối với từng hình thức xử lý kỷ luật "cảnh cáo", "kỷ luật", "xóa tư cách" thì cán bộ, công chức còn phải chịu kèm theo hệ quả nào (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng).

Sau khi chỉnh lý, khoản 5 điều 16 quy định:

"5. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.".

Hai năm không hoàn thành nhiệm vụ không được bổ nhiệm lại

Một nội dung khác cũng đã được chỉnh lý tại dự thảo luật mới liên quan đến phân loại, đánh giá công chức.

Thảo luận tại kỳ họp thứ 7, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị ngoài trường hợp xử lý đối với công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì đối với công chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 2 trong 3 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải xem xét có hình thức xử lý thích hợp, tránh trường hợp cứ một năm hoàn thành và một năm không hoàn thành nhiệm vụ mà không bị xử lý.

Báo cáo giải trình cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và bảo đảm tương thích với quy định về đánh giá đảng viên, khoản 11 điều 1 của dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng: công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 2 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại. 

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 2 năm không liên tiếp trong 3 năm không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

Về hình thức kỷ luật giáng chức, nội dung còn có ý kiến khác nhau trong thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là quy định của luật hiện hành đã được áp dụng khi xử lý kỷ luật công chức trong thời gian qua.

Thực tế cho thấy, trong lực lượng vũ trang, việc kỷ luật hạ cấp bậc quân hàm đối với người đang có chức vụ đều có gắn với giáng chức hoặc cách chức. Trong thời gian tới khi thực hiện chế độ tiền lương mới gắn với việc thực hiện trả lương theo vị trí việc làm thì việc áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức (có thể bị giáng chức xuống một hoặc nhiều bậc cùng với việc bị hạ lương) càng mang tính răn đe cao.

Do đó, quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là  giữ quy định về hình thức kỷ luật "giáng chức" trong luật như đa số ý kiến đại biểu Quốc hội.