13:36 02/02/2012

Nhiệt điện Phả Lại mất sạch lợi nhuận vì rủi ro tỷ giá

Hà Anh

Tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2011 là 4.349,42 tỷ đồng, tổng lợi nhuận bằng 0 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu thuần của PPC đạt hơn 1.037 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước (873 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt hơn 289 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ (193,7 tỷ đồng).

Đang chú ý là trong quý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công ty lỗ hơn 331 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, công ty cũng lỗ hơn 577,3 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 327 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 280 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 552,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu thuần đạt hơn 3.879,9 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước (hơn 4.183 tỷ đồng); lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là hơn 5,08 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, công ty lãi hơn 6 tỷ đồng.

PPC cho biết, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế của công ty lỗ trên 327 tỷ đồng chủ yếu là do công ty đánh giá lại khoản vay có nguồn gốc ngoại tệ. Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2011 là 4.349,42 tỷ đồng, tổng chi phí cũng bằng tổng doanh thu làm tổng lợi nhuận bằng 0 đồng.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất điện là 3.869,61 tỷ đồng, chi phí sản xuất điện đã bao gồm lãi vay là 3.577,22 tỷ đồng. Lợi nhuận từ sản xuất điện là 292,38 tỷ đồng;

Doanh thu từ hoạt động tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khác là 479,81 tỷ đồng; chi phí cho hoạt động tài chính và hoạt động khác là 764,93 tỷ đồng. Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản nợ ngoại tệ cuối năm là 1.261,92 tỷ đồng. Công ty đã tạm phân bổ vào chi phí của năm 2011 là 700,97 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ vào các năm tiếp theo quy định của Nhà nước.

Các chi phí như chi phí nhiên liệu, sửa chữa lớn, chi phí lãi vay đều tăng cao so với năm 2010. Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn năm 2010 chủ yếu do lãi các các khoản đầu tư ngắn hạn mang lại, nhưng chi phí tài chính tăng quá cao do khoản vay ngoại tệ đánh giá lại cuối năm.

Tại thời điểm 31/12/2011, khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty là 30,366 tỷ Yên. Tỷ giá VND/Yên tại ngày 31/12 là 266,76, tăng 41,19 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi phí chênh lệch tỷ giá của công ty tại thời điểm 31/12/2011 là 1.261,9 tỷ đồng.