07:55 12/05/2007

Nhiệt điện Phả Lại sẽ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán

Hoàng Lộc

Ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã công bố chiến lược phát triển trung và dài hạn

Ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã công bố chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Theo đó, công ty sẽ tham gia đầu tư góp vốn xây dựng các nhà máy điện với công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán và kinh doanh bất động sản.

Các mục tiêu chủ yếu của Nhiệt điện Phả Lại như sau:

- Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, kinh tế và tham gia thị trường điện.

- Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 5,8 tỷ KWh trở lên, doanh thu từ sản xuất điện đạt từ 3.026 tỷ đồng trở lên.

- Đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu đạt từ 12% năm, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Năm 2006, lợi nhuận thực hiện của Nhiệt điện Phả Lại đạt gần 979,34 tỷ đồng, tăng 63,45% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 31,52%, lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu 26,39%, lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 27,04%, khả năng thanh toán nhanh 1,73 lần và khả năng thanh toán hiện hành 1,54 lần.

Những năm tới, tình hình thiếu điện vẫn còn xảy ra, đâu sẽ là cơ hội tốt cho công ty phát điện với công suất cao, từ đó làm tăng doanh thu và lợi nhuận từ sản xuất điện.