09:28 14/04/2008

Nhiều công ty chứng khoán có lãi tăng vọt

Hải Bằng

Tính đến 12/4, đã có 28 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính năm 2007, trong đó 25 công ty có lãi

Một số công ty có lãi tăng vọt so với năm 2006.
Một số công ty có lãi tăng vọt so với năm 2006.
Tính đến 12/4, đã có 28 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính năm 2007, trong đó 25 công ty có lãi. 

3 công ty bị lỗ là Công ty Chứng khoán Nam Việt (lỗ 1,573 tỷ đồng), Công ty Chứng khoán Việt Nam (lỗ hơn 4 tỷ đồng) và Công ty Chứng khoán Nhấp & Gọi (lỗ 1,32 tỷ đồng).

Một số công ty có lãi tăng vọt so với năm 2006: Công ty Chứng khoán Bảo Việt lãi tăng từ 51 tỷ lên 215 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội lãi 105 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so năm 2006, Công ty Chứng khoán Thăng Long lãi 84,39 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Sacombank lãi 164 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Seabank lãi 43 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán An Bình lãi 60 tỷ đồng (năm 2006 lỗ 251 triệu đồng), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu lãi 332 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng so năm 2006, Công ty Chứng khoán Đại Việt lãi 80 tỷ năm 2007 (năm trước lãi chỉ có 855 triệu đồng).

Công ty Chứng khoán Đệ Nhất lãi 39 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so năm 2006, Công ty Chứng khoán Rồng Việt lãi 43 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán FPT ngay năm đầu tiên kinh doanh cũng lãi 9 tỷ đồng.