11:08 30/03/2015

Nhiều doanh nghiệp thay đổi nhân sự

Hà Anh

IVS, ADC, GSP, L18, NLG, VCS, PHC, PVR, PSI, TV4, VKC và PVL công bố thay đổi nhân sự cao cấp

Diễn biến giá cổ phiếu IVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu IVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
IVS, ADC, GSP, L18, NLG, VCS, PHC, PVR, PSI, TV4, VKC và PVL công bố thay đổi nhân sự cao cấp.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (mã IVS-HNX) bổ nhiệm bà Dương Thu Hà - Phụ trách Phòng kế toán giữ chức Giám đốc tài chính công ty, kể từ ngày 1/4/2015.

* Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Phan Ngọc Tới - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm ông Lê Quang Huy - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc giữ chức Giám đốc điều hành và mời ông Tô Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị làm cố vấn chuyên môn cho công ty, kể từ ngày 1/4/2015.

* Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã GSP-HOSE) thông báo ông Nguyễn Duyên Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị kiếm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải dầu khí Cửu Long được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty thay thế ông Nguyễn Anh Minh từ nhiệm để nhận công tác mới từ ngày 1/4/2015.

* Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã L18-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Trần Sỹ Quỳnh - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 31/3/2015.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Chu Chee Kwang giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty, kể từ ngày 30/3/2015.

* Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trưởng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, thời hạn 3 năm, kể từ ngày 27/3/2015.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Phục trách đầu tư, thời hạn thử thách là 6 tháng, kể từ ngày 27/3/2015.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải, giữ chức Phó giám đốc công ty tỷ, từ ngày 25/3/2015.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) bổ nhiệm bà Hoàng Hải Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phương giữ chức danh Phó giám đốc công ty.

* Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) bổ nhiệm ông Vũ Hồng Việt và ông Nguyễn Ngọc Toàn, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.