09:25 13/06/2007

“Nhiều doanh nghiệp xây dựng ISO chỉ trọng hình thức”

Hoàng Hiệp

Nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Jacques Camile, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification

Ông Jean Jacques Camile, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification.
Ông Jean Jacques Camile, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification.
Nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Jacques Camile, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification.

Một thống kê gần đây cho thấy, có tới hơn 60% doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam tham dự ISO chỉ là “hình thức”. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính của tình trạng này?

Nguyên nhân có thể thấy rằng khi áp dụng việc xây dựng tiêu chuẩn ISO, các doanh nghiệp đã không chú ý đến đặc thù các quá trình, hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức. Do vậy hệ thống được thiết lập không phản ánh thực tế các quá trình, nghiệp vụ của doanh nghiệp, tổ chức. Hệ thống được thiết lập quá chú ý đến việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn để đạt được chứng nhận mà thiếu chú ý đến hệ thống hóa các quá trình hướng đến khách hàng, từ đó gặp khó khăn khi áp dụng.

Mặt khác, lãnh đạo một số doanh nghiệp, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích có được khi áp dụng các tiêu chuẩn, từ đó thiếu quan tâm chỉ đạo và cung cấp nguồn lực trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến. Hơn nữa, những hoạt động của tổ chức doanh nghiệp không ngừng phát triển hoặc thay đổi nhằm thích nghi với môi trường năng động. Tuy nhiên, hệ thống không được điều chỉnh, cải tiến để luôn phù hợp.

Do đó, đã xảy ra tình trạng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp xây dựng ISO chỉ chú trọng vào hình thức chứ chưa thực sự coi đấy là một điều kiện để đổi mới phát triển.

Theo ông, để áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn chất lượng vào quản lý, sản xuất, kinh doanh thì các doanh nghiệp tại Việt Nam phải làm gì?

Các tiêu chuẩn chất lượng chỉ là những công cụ được sử dụng để quản lý và là chuẩn mực để xác định sự phù hợp, do vậy lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức phải nhận thức được lợi ích có được từ những công cụ này và quan tâm chỉ đạo, cung cấp nguồn lực trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến. Chính vì thế, để áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình thiết lập hệ thống cần lưu ý đến năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức tư vấn đối với lĩnh vực hoạt động của tổ chức doanh nghiệp (nếu có).

Đồng thời cũng cần phải quan tâm đến hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức đối với các tiêu chuẩn áp dụng và điều này là quan trọng khi có sự thay đổi về nhân sự. Một hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng chỉ có thể mang lại lợi ích, hiệu quả chỉ khi hệ thống này được cải tiến thường xuyên sao cho luôn phù hợp với các quá trình hoạt động thực tế năng động tại doanh nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng và đáp ứng được các yêu cầu, sự mong đợi của khách hàng của chính tổ chức, doanh nghiệp.

Do đó, cần chú ý chọn lựa các tổ chức đánh giá thực sự “chất lượng” - mang lại giá trị gia tăng thực sự (nghiêm túc, hiểu biết chuyên ngành, văn hoá) có uy tín, có kinh nghiệm nhằm đưa ra các phát hiện giúp doanh nghiệp cải tiến thực sự. Bên cạnh đó giấy chứng nhận cần có được sự công nhận của tổ chức công nhận quốc gia và các tổ chức công nhận quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp tự tin tiến bước trong hoạt động của mình.