07:16 26/06/2015

Nhiều thay đổi trong đề án tái cơ cấu Petro Vietnam

Nguyên Hà

Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án tái cơ cấu Tập đoan Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam)

Thủ tướng cũng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các 
đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô 
hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu 
quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.
Cổ phần hoá Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chuyển Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, tổ chức lại đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi…là những nội dung chính trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015” vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Theo đó, từ năm 2015 đến hết năm 2017, thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Petro Vietnam và chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty TNHH Hai thành viên, Petro Vietnam nắm giữ 51% vốn điều lệ hoặc cổ phần hóa công ty, Petro Vietnam nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của Petro Vietnam tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của Petro Vietnam nắm giữ tại Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của Petro Vietnam tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%.

Petro Vietnam tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí.

Cũng theo quyết định trên, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.

Đồng thời, Petro Vietnam phải báo cáo Thủ tướng cụ thể về doanh nghiệp cấp 4 cần tạm thời duy trì, ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, và lý do cần tạm thời duy trì là doanh nghiệp cấp 4 của Tập đoàn.