11:32 11/08/2011

NHS bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX)

Ngày 10/8/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX).

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng và các tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NSC), cho thấy ngày 2/7/2010, NSC kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Giấy chứng nhận chào bán số 542/UBCK-GCN ngày 2/4/2010. Tuy nhiên đã quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đến nay, công ty không báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Chứng khoán;

Mặt khác, công ty cũng không thực hiện báo cáo và không công bố thông tin tình hình sử dụng vốn định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điểm 8.2 Khoản 8 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa với số tiền phạt là 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị Định 85/2010/NĐ-CP và phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị Định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt là 100.000.000 đồng.