14:08 15/10/2012

Những thang bậc trong cuộc đời cựu vương Sihanouk

Vinh Nguyễn

Sách kỷ lục Guinness đã đưa ông vào danh sách các chính khách giữ nhiều chức vụ nhất

<br>
<br>