15:31 16/06/2015

Những tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Lê Tiến

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Quyết định 19/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2015<b>.</b>
Quyết định 19/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2015<b>.</b>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 1/8/2015.

Cụ thể, tại Quyết định 19/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b điều 75 Luật Đầu tư, đồng thời đáp ứng 3 tiêu chí sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Thứ hai, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

Thứ ba, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5% số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn trên 100 tỷ đông và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người.

Quyết định 19/2015/QĐ-TTG cũng quy định các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 1/8/2015) mà chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này.