15:12 15/07/2010

NHW báo lãi gần hơn 37 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Ngô Han (mã NHW-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2010

Công ty Cổ phần Ngô Han (mã NHW-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2010.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết tháng 6/2010 đạt 37,5 tỷ đồng, lợi nhuận còn giữ lại đến hết ngày 30/6/2010 là 39,69 tỷ đồng.

Dựa trên lợi nhuận đã đạt được, Hội đồng Quản trị NHW thông qua kế hoạch hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/7/2010, thời gian thanh toán là ngày 12/8/2010.

6 tháng cuối năm, NHW đặt kế hoạch doanh thu đạt 532,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 31,9 tỷ đồng. Năm 2010, công ty dự kiến đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu và 69 tỷ đồng lợi nhuận.