10:50 08/12/2010

NKD bán cổ phiếu quỹ trước khi hoán đổi cổ phiếu

Hà Vy

Hội đồng Quản trị NKD thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu

Một cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Cổ phần Kinh Đô.
Một cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Cổ phần Kinh Đô.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (mã NKD-HOSE) thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.

Theo đó, tháng 12/2010, NKD quyết định sẽ bán toàn bộ 1.575 cổ phiếu quỹ, tương đương 0,01% vốn điều lệ với nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường.

Đồng thời, NKD thông qua việc đối với các cổ phiếu NKD đang bị hạn chế chuyển nhượng, khi hoán đổi lấy cổ phiếu KDC thì các cổ phiếu KDC này thừa kế và cũng bị hạn chế chuyển nhượng với các điều kiện và điều khoản tương tự như điều kiện và điều khoản hạn chế chuyển nhượng của NKD trước đây.

Trước đó, Hội đồng Quản trị NKD thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu của NKD trên HOSE để sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc vào Công ty Cổ phần Kinh Đô.

Ngày hủy giao dịch là ngày 15/12/2010; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để chuyển cổ phiếu NKD thành KDC là ngày 17/12/2010.