09:36 11/01/2008

NSC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 21/1/2008 để chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 21/1/2008 để chốt danh sách cổ đông và phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%.

Theo đó, NSC sẽ phát hành thêm 1.320.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 11:4 (cổ đông sở hữu 11 cổ phiếu được mua thêm 4 cổ phiếu mới) với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu được mua được làm tròn xuống đến hàng chục. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được cổ đông mua hết sẽ được chào bán cho các đối tác chiến lược của công ty. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 11/02/2008 – 04/03/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 11/02/2008 – 06/03/2008. Ngày dự kiến giao dịch: 07/04/2008.

Bên cạnh đó, công ty còn phát hành 180.000 cổ phiếu cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong công ty với giá chào bán 27.500 đồng/cổ phiếu.

Phát hành 780.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá và thời điểm phát hành do Hội đồng Quản trị công ty quyết định và lựa chọn phương án có lợi nhất cho công ty, đảm bảo nguyên tắc giá bán cho các đối tác chiến lược không được thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.