08:19 02/01/2008

NST phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

10/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Ngân Sơn phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 10/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HASTC) phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn Công ty.

Theo đó, NST sẽ phát hành 278.400 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:9,17 (sở hữu 100 cổ phiếu được mua 9,17 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết và số phần lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá khởi điểm cho các nhà đầu tư bên ngoài (25.000 đồng/cổ phiếu).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 23/01 đến 18/02/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 23/01 đến 20/02/2008.