16:35 22/03/2013

NTB đối mặt với khả năng bị tạm ngừng giao dịch

Hà Anh

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 vẫn có kết quả âm thì cổ phiếu NTB sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định

Diễn biến giá cổ phiếu NTB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NTB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 27/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được Báo cáo tài chính quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã NTB-HOSE).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty là âm 63,277 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2012 là âm 38,8 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ phiếu NTB đang thuộc diện bị cảnh báo kể từ ngày 24/4/2012 theo Quyết định số 56/2012/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 của NTB âm 1,15 tỷ đồng.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của NTB vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu NTB sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007.

Sau khi công ty có giải trình phương án khắc phục, cổ phiếu NTB sẽ chuyển sang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát (giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) theo hướng dẫn tại công văn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.